Věděli jste, že váš spánek ovlivňuje vaši stravu? Některé výzkumy ukazují, že zkrácená doba spánku může zvyšovat riziko obezity. Jak to je ve skutečnosti a jak moc dostatečný spánek může ovlivnit váš život popisuje na příkladu jedné studie studentka 2. ročníku oboru Nutriční terapie Marie Šmidáková.

Je prokázáno, že nedostatek spánku patří mezi rizikové faktory obezity. Nabízí se tedy otázka, zda prodloužení spánku může riziko obezity zmírnit. Z tohoto důvodu vznikla tato randomizovaná klinická studie, jejíž cílem je zjistit, v jaké míře ovlivňuje délka spánku energetický příjem, energetický výdej a tělesnou hmotnost u osob s nadváhou, kteří obvykle délku svého spánku krátí.

Testový vzorek tvořilo 80 účastníků ve věkovém rozhraní 21-40 let, obě pohlaví. Jejich index tělesné hmotnosti se pohyboval mezi 25,0 a 29,9 kg/m2 a jejich průměrná délku spánku činila méně než 6,5 hodiny za noc.

Všichni účastníci dostali za úkol spát dle běžné individuální rutiny po dobu 14-ti dní. Po 2 týdnech dodržování obvyklého spánkového režimu byli účastníci navedeni buď k individuálnímu poradenství v oblasti spánkové hygieny, které mělo doporučit prodloužení spánku na 8,5 hodin (skupina s prodlouženým spánkem), nebo pokračovat v obvyklém spánku (kontrolní skupina). Všichni účastníci byli instruováni, aby pokračovali v každodenních běžných aktivitách bez předepsané diety nebo fyzické aktivity.

Testovalo se různými měřeními – monitorování spánku dle hodinek, vážení na lačno, nepřímá kalorimetrie, metoda DLW (doubly labeled water), energetický příjem (součet energetického výdeje a změny tělesných energetických zásob), započtení termického efektu.

Autoři došli k následujícím výsledkům: délka spánku se prodloužila přibližně o 1,2 hodiny za noc ve skupině s prodlouženým spánkem oproti kontrolní skupině. Skupina s prodlouženým spánkem měla signifikantní pokles energetického příjmu ve srovnání s kontrolní skupinou, v průměru o 270 kcal na den méně. Změna délky spánku tedy nepřímo korelovala se změnou energetického příjmu. Nebyl nalezen žádný významný účinek léčby na celkový energetický výdej, což vedlo ke snížení hmotnosti ve skupině s prodlouženým spánkem oproti kontrolní skupině.

Závěrem lze řičí, že prodloužení spánku snížilo příjem energie a vedlo k negativní energetické bilanci v reálném životě u dospělých s nadváhou, kteří obvykle zkracují dobu spánku. Zlepšení a udržení zdravé délky spánku po delší dobu by mohlo být součástí programů prevence obezity a hubnutí.

TASALI, Esra, Kristen WROBLEWSKI, Eva KAHN, Jennifer KILKUS a Dale A. SCHOELLER, 2022. Effect of Sleep Extension on Objectively Assessed Energy Intake Among Adults With Overweight in Real-life Settings [online]. 7. února 2022 [cit. 2022-12-28]. Dostupné z: doi:10.1001/jamainternmed.2021.8098