Pandemie COVID-19 ustupuje, ale zanechává za sebou poměrně značné následky. Infekce ovlivnila jak zdravotní stav obyvatelů světa, tak i životní styl. Jaký dopad měla pandemie na složení těla lidí a nárůst obezity? O tom dozvíte z výsledků studie z USA, kterou pro Vás přeložila a zpracovala studentka 2. ročníku oboru Nutriční terapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity Natália Porubčanská.

Pandémia COVID – 19 zo sebou priniesla množstvo protipandemických opatrení. Jedným z nich bol lockdown, vďaka ktorému sa znížilo šírenie vírus, no zároveň ovplyvnil negatívne iné spoločenské návyky. Jednou z najväčších obáv bol nárast hmotnosti. Tieto špekulácie podporili aj dáta z niektorých štúdií, ktoré ukázali nárast hmotnosti o 5–10lbs (cca 2–5 kg) počas karantény u 22 % dospelých. Tento nárast hmotnosti je podobný nárastu hmotnosti počas zimných prázdnin, kedy je zaznamenaný priemerný nárast hmotnosti o 0,5 kg.

Na zistenie dlhodobého vplyvu pandémie na nárast hmotnosti sa zozbierali dáta pomocou online dotazníku. Celkovo sa zúčastnilo prieskumu 43,38 % mužov a 56,62 % žien, vo vekovom rozmedzí 18–75 rokov. Najskôr sa zaznamenali dáta v časovom období od 24 apríla do 4 mája 2020. Týmto istým účastníkom bol opätovne zaslaný dotazník po piatich mesiacoch. Kompletne vyplnený dotazník odoslalo 764 účastníkov.

Otázky boli v dotazníku rozdelené do šiestich kategórií: demografické údaje, zmeny v telesnej hmotnosti, spánkové návyky, stravovacie návyky, fyzická aktivita a psychologické faktory. Z celkového počtu 764 účastníkov bolo v konečnej analýze zahrnutých 727 z toho 339 mužov a 388 žien.

Vo výsledkoch sa ukázalo, že priemerný nárast hmotnosti bol 0,62 kg. Stravovacie návyky sa medzi účastníkmi líšili. Účastníci, ktorí pribrali vyššie množstvo telesnej hmotnosti často uvádzali zvýšenú konzumáciu alkoholu a častú konzumáciu drobného občerstvenia počas dňa. Zároveň sa zvýšila aj konzumácia spracovaných jedál. Táto skupina uviedla aj zvýšené množstvo stresu a zhoršenie spánku, čo vo svojich dotazníkoch uviedla aj skupina, u ktorej nastalo zníženie hmotnosti. Obe skupiny taktiež uviedli zvýšenie chutí na jedlo. Ďalšou zmenou v životnom štýle bol prechod na prácu z domu, čo spôsobilo aj zníženie fyzickej aktivity.

Táto štúdia bola prvá, ktorá sa zamerala na dlhodobé zmeny hmotnosti a životného štýlu medzi dospelými v USA počas pandémie COVID-19. Priemerný nárast hmotnosti o 0,62 kg bude prirátaný ku každoročnému nárastu hmotnosti, ktorý zahŕňa aj nárast hmotnosti zaznamenaný počas zimných sviatkov. Výsledný celkový nárast hmotnosti za rok 2022 tak môže vyvolať obavy, nakoľko môže zvýšiť riziko metabolických ochorení.

Zdroj:

Longitudinal Weight Gain and Related Risk Behaviors during the COVID-19 Pandemic in Adults in the US. Nutrients [online]. 2021 [cit. 2023-01-02]. Dostupné z: doi:doi.org/10.3390/nu13020671