Výskyt dětské obezity celosvětově rok do roku narůstá. Lékaři, nutriční terapeuti a další zdravotničtí pracovnici se snaží předejít tomuto trendu a informovat veřejnost o problematice nárůstu hmotnosti u děti. V novém příspěvku studentka 2. ročníku oboru Nutriční terapie Valérie Vyroubalová popisuje výsledky studie, kde v prevenci dětské obezity aplikovali tréninkové kurzy pro děti a jejích rodiče.

Úvod

V posledních desetiletích můžeme pozorovat nárůst počtu obézních dětí, což se stává celosvětovým problémem veřejného zdraví. Například ve Spojených státech amerických je 20,8 % dětí ve věku čtrnácti let obézních a 17 % má nadváhu, nebo třeba ve Španělsku mezi dětmi ve věku 6 – 9 let je 23,3 % obézních a 17,3 % má nadváhu. Jakmile dojde k navýšení BMI, je obtížné tento stav zvrátit, a proto je důležité dbát na prevenci obezity u dětí již v prenatálním období. Další důležitá období pro prevenci obezity u dětí jsou v prvních 2 letech života, mezi 5. a 7. rokem a v období puberty. Ideální je preventivní působení jak ve školním prostředí, tak v domácím, kdy může dojít ke zlepšení BMI nejen dítěte, ale i rodičů. Nejúčinnější je kombinace vzdělávání ke správným stravovacím návykům spolu s vhodnou pohybovou aktivitou.

Metodologie

Jednalo se o studii zahrnující vzdělávací program pro rodiče dětí na začátku školní docházky. Zahrnuti byli rodiče dětí ve věku 3 až 4 let ve školách v provincii Málaga ve Španělsku. Byly zahrnuty všechny oblasti provincie Málaga a studie trvala 2 roky. Studenti byli rozděleni do dvou skupin, a to do skupiny intervenční a kontrolní. Obě skupiny měly podobné BMI, hmotnost a výšku a zároveň měly obě skupiny podobný podíl jedinců s nadváhou, nebo obezitou. Na začátku prvního roku bylo poskytnuto šest dvouhodinových tréninků a na začátku druhého roku tříhodinová sezení. Byla probírána témata související se zdravými stravovacími návyky a fyzickou aktivitou pouze pro rodiče, děti přítomny nebyly. Měření bylo prováděno na začátku školní docházky a na koncích prvních dvou let. Výsledky měření byly uváděny v kilogramech a centimetrech s přesností na desetinné místo.

Výsledky

Celkem bylo zařazeno 261 studentů a 46,4 % z toho byly ženy. Intervenční skupina byla o počtu 122 studentů a skupina kontrolní o počtu 139 studentů. Kontrolní skupina nevykazovala žádné významné odchylky během obou let, za to intervenční skupina zaznamenala pokles BMI jak po prvním roce, tak po roce druhém. Pokud jde o rozvoj obezity po 2 letech byl zjištěn nárůst 7,6 % u kontrolní skupiny, zatímco v intervenční skupině nedošlo k žádným významným změnám.

Diskuse

Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo zhodnotit efektivitu tréninkového programu pro rodiče dětí ve věku 3 až 4 let na vývoj BMI. Pokles BMI u intervenční skupiny ukázal jasný přínos vzdělávání rodičů. Jiné intervence ve španělských školách také prokázaly pozitivní výsledky u dětí ve věku 6 let a starších. Vyšší věk umožnil, aby byly vzdělávány přímo děti a nebyla potřeba přítomnost rodičů. Velikost přínosu je přímo úměrná času věnovanému vzdělávání rodičů a dětí. Analýza podskupin ukázala, že intervence prospěla zejména dětem s BMI vyšším, než byl medián průměrného vzorku. Mnoho studií ukazuje, že hmotnost dítěte v 5 letech je dobrým ukazatelem hmotnosti dítěte v 9 letech. Je důležité zvýšit povědomí mezi rodiči o tom, že nadváha a obezita jsou rostoucí trendy, které s rostoucím věkem dětí nemizí, a proto by se měly řešit co nejdříve. Přestože tato studie nehodnotila účinek, který se mohl vyskytnout v rodinách, rodiče pocítili zlepšení poměru tělesného složení jako vedlejší efekt intervence. Pro budoucí intervence se doporučuje klást vyšší důraz na potraviny dostupné s ohledem na roční období, oblast, zvyky a rodinnou ekonomiku, aby se zabránilo stigmatu, že zdravé stravování je dražší.

Zdroj: Gato-Moreno, M.; Martos-Lirio, M.F.; Leiva-Gea, I.; Bernal-López, M.R.; Vegas-Toro, F.; Fernández-Tenreiro, M.C.; López-Siguero, J.P. Early Nutritional Education in the Prevention of Childhood Obesity. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 6569. https:// doi.org/10.3390/ijerph18126569